Pokemon or Pokemon: Black and White
Pokemon (Original)
66.67%
4
66.67%
Pokemon: Black and White
33.33%
2
33.33%