Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
#1
Hoàn lại thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản tiền mà người nộp thuế được Nhà nước trả lại sau khi họ đã nộp vào ngân sách nhà nước. Vậy điều kiện để được nhận lại khoản thuế này là gì? Trường hợp nào thì được hoàn lại thuế giá trị gia tăng? Cùng Luật Sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

Căn cứ pháp lý
 • [size=1][font=Times New Roman]Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013;[/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman]Thông tư 219/2013/TT-BTC;[/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman]Thông tư 80/2021/TT-BTC.[/font][/size]


Xem thêm >>   b  tạm ngừng kinh doanh

Nội dung tư vấn
Các trường hợp được hoàn lại thuế giá trị gia tăng
Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008,  sửa đổi theo khoản 7 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 có quy định về các trường hợp sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]“Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”[/i][/font][/size]
Hồ sơ đề nghị hoàn lại thuế giá trị gia tăng
Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về thành phần hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Cụ thể gồm những giấy tờ sau:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]“Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế, cụ thể như sau:[/i][/font][/size]
Trường hợp hoàn thuế dự án đầu tư:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu);[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).[/i][/font][/size]
Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu);[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan (theo mẫu);[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Trường hợp hoàn thuế chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Trường hợp vốn ODA không hoàn lại do chủ chương trình, dự án trực tiếp quản lý, thực hiện;[/i][/font][/size]
Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn tiền viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức:
 
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bản sao Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp đối với chi sự nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đối với chi đầu tư của chủ dự án;[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (theo mẫu);[/i][/font][/size]
Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn tiền viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bản sao Quyết định tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để cứu trợ (trường hợp viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ) hoặc Quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai và văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai (trường hợp viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai);[/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (theo mẫu);[/i][/font][/size]
Trường hợp hoàn thuế ưu đãi miễn trừ ngoại giao:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao (theo mẫu); [/i][/font][/size]
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (theo mẫu)[/i][/font][/size]
Hoàn thuế đối với ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh:
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Bảng kê chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh (theo mẫu).[/i][/font][/size]
Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: 
 • [size=1][font=Times New Roman][i]Quyết định của cơ quan có thẩm quyền”[/i][/font][/size]
Thông tin liên hệ Luật Sư X
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Hoàn lại thuế giá trị gia tăng”. Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Luật Sư X, để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư.
Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: [b]0833.102.102.[/b]

Forum Jump:

Users browsing this thread: 2 Guest(s)

Users browsed this thread: I'm Hungry , vigreen